เกี่ยวกับ CARE CENTER
บริษัทย่อยแห่งที่ 5 จัดต้ังข้ึนเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ท่ี 10 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ100 ดําเนินธุรกิจด้านการตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองในต่างประเทศ

ผู้ร่วมลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับ sample สินค้าแล้วถ่ายรูปรีวิวผลิตภัณฑ์ คอนเฟิร์มความอร่อย พร้อมโพสต์ลงใน Facebook หรือ Twitter และติดแฮชแท็ก #monchoucarecenter เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีเพื่อร่วมกิจกรรรม ผ่าน zoom ในวันที่ 24 กันยายน 2565

เปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าครบจำนวนผู้ลงทะเบียน 500 คน

คำที่มีคุณค่า
อ่านเพิ่มเติม
โปรตีนจากปลาทะเล 100%